Eyelash extentions

Ćao drage moje,

Danas ću vam pisati malo opširnije o nadogradnji trepavica, jer ste bile oduševljene tom idejom nakon što sam postavila na Instagramu snimak iz salona u kojem sam to radila.

Prije svega vam moram reći da ja imam iza sebe dugo iskustvo nošenja ovih trepavica , tako da se nadam da će vam ovaj post pomoći da otklonite dileme ili strahove.

Nosila sam klasične trepavice oko godinu i pol u kontinuitetu, pa sam onda pauzirala godinu dana otprilike. Sada sam ih ponovo poželjela, a također sam sebi željela olakšati jutarnje spremanje, obzirom da trenutno ustajem oko 05.00 sati ujutro zbog vozarenja u Sarajevo, i nemam ujutro baš previše vremena i volje za šminkanje, a volim izgledati uredno.

 

Ovaj put sam uradila Mega Russian Volume, i nisam se pokajala. Imala sam iskustvo sa klasičnim trepavicama i pomalo sam se plašila da će ruski mega volumen biti previše na mojim očima, ali zaista nije tako, kao što možete vidjeti na slikama.

Pošto ste me pitale razlike između ovih vrsta trepavica, napisala sam vam opširnije o sve tri vrste nadogranje. (pročitajte u nastavku teksta)

Sam postupak stavljanja je bezbolan, traje 1,5-2 sata, jer se radi trepavica po trepavica, korekcije se rade svake tri sedmice, i one traju nešto kraće, jer se tada samo dopunjavaju trepavice koje smo u međuvremenu izgubili, tj. nadogradnje se stavljaju na nove trepavice koje su u međuvremenu izrasle.

Opadanje trepavica je prirodan proces, svakodnevno gubimo dvije, tri, pa čak i do pet trepavica po oku, a zajedno sa njima opadaju i ekstenzije. Trepavice rastu i obnavljaju se, tako da kod pravilne nadogradnje ne postoji rizik od trajnih oštećenja trepavica. Ipak, bilo bi naivno misliti da nema apsolutno nikakvih oštećenja, jer sve što je hemija utiče na naš organizam, te se stoga svima savjetuje da prave pauze nakon dvije-tri korekcije da bi se trepavice obnovile. Dva puta godišnje imamo potpuno novi set trepavica.

Ljepila koja se koriste su dermatološki testirana, ali bez obzira na to prije nadogradnje trebate dati svoju saglasnost i bit ćete upoznati sa mogućim rizicima od pojave alergijskih reakcija, koje se dešavaju iznimno rijetko, u 3% slučajeva.  U tom slučaju potrebno je skinuti trepavice, jer naravno naše oči su važnije od trepavica.

Za vrijeme nošenja trepavica važno je da ne stavljate maskaru (što realno nije ni potrebno) ili tuš jer bi njihovo skidanje oštetilo trepavice ili dovelo do zadržavanja bakterija i nečistoća oko oka zbog nemogućnosti da se šminka pravilno odstrani. Sjene možete koristiti, ali je bitno da šminku skidate nježno i  neuljanim odstranjivačima koji ne otapaju ljepila pomoću kojih se trepavice nadograđuju.

KLASIČNE SVILENE TREPAVICE ILI MASCARA LOOK

Aplikacija trepavica 1:1 debljine 0,15 mm. Klasične trepavice ili mascara look zahtijevaju dobru prirodnu dlaku, jer je debljina svilene trepavice jednaka debljini prirodne dlake sa slojem maskare.

Trepavice ne stvaraju smetnje na očima, daju oku prirodan, blago našminkan izgled, ali za razliku od maskare koja slijepi trepavice, ove trepavice su lijepe i rascvjetane.  Dužina i oblik trepavica usklađuje se prema željama klijenta uz sugestije kozmetičara koji će prema obliku oka i lica predložiti šta je najbolje za Vas. Gustoća ovih trepavica i konačan rezultat ovisi o gustoći prirodnih trepavica. Mascara look trepavice ističu dužinu prirodnih trepavica, ali ne mijenjaju gustoću. Pogodne su za mlade djevojke i zaposlene žene koje žele zadržati prirodan, a uredan izgled.

Nadogradnja  50KM

Korekcija nakon 3 sedmice  20KM

Korekcija 3+1 sedmice  30KM

RUSKI VOLUMEN ILI LIGHT RUSSIAN VOLUME

Aplikacija trepavica 2:1 3:1 4:1 5:1 debljine 0,07 mm. Svilena dlaka za ruski volumen je tri puta tanja nego za klasične svilene trepavice, pa je moguće aplicirati više trepavica na jednu prirodnu, a da one pri tome nisu teške i ne ometaju prirodni rast trepavica. Prilikom aplikacija trepavica kozmetičar izdvoji svaku prirodnu trepovicu posebno i na nju aplicira dvije i više svilenih trepovica posebnom tehnikom, tako da se one spoje u jednu tačku sa prirodnom trepavicom, a pri tome se tačka spajanja ne primjećuje, te one djeluju kao nostavak prirodnih trepovica bez suvišnog traga ljepila. Dužina i oblik trepavica se uskladuje prema obliku oka i lica klijenta, po željama klijenta a uz sugestije kozmetičara. Ove trepavice naročito se preporučuju za žene koje imaju slabe i tanke prirodne trepavice, koje ne mogu nositi klasične svilene trepavice zbog težine. Daju potpuno prirodan izgled, a povećavaju gustoću trepavica. Prozračne su i lagane i ne stvaraju osjećaj težine na očima, kao što je to slučaj kod apliciranja jednokratnih trepavica u komadu.

Nadogradnja 60KM

Korekcija nakon 3 sedmice 30KM

Korekcija 3+1 sedmice 40KM

RUSKI MEGA VOLUMEN ILI RUSSIAN MEGA VOLUME

Aplikacija trepavica od 7:1 pa sve do 16:1 debiljine 0.05mm. Svilena dlaka za ruski mega volumen je izuzetno tanka, pa je moguća aplikacija više dlačica na jednu prirodnu. Ovom tehnikom i najtanje dlačice mogu dobiti na gustoći i volumenu. Lepezice koje se prave posebnom tehnikom preklapaju se jedna preko druge, pa daju crni i gusti izgled Vašim trepovicama. Dužina i oblik trepavica se usklađuju prema željama klijenta, uz sugestije kozmetičara koji će prema obliku Vašeg oka i lica predložiti što je najbolje za Vas. Ove trepavice pogodne su za sve žene, bez obzira na dob, zbog lakoće dlake koja odgovara svakoj prirodnoj podlozi. Na iznimno tankim trepavicama napraviti će prirodan izgled, a na zdravim prirodnim trepavicama napraviti će mega volumen. Kod ovih trepavica je prednost što prilikom opadanja ne dobijate dojam proznine i prorjeđivanja, nego široke lepezice pokrivaju cijelu površinu oka i do korekcije izgledaju kao light russian volume.

Nadogradnja  80KM

Korekcija nakon 3 sedmice  40KM

Korekcija 3+1 sedmice  50KM

Eto, nadam se da je post bio od koristi, ja sam zaista oduševljena svim ovakvim idejama koje su praktične, koje nam štede vrijeme i pomažu da izgledamo uredno, sređeno, bez prevelikog truda.

Za sva dodatna pitanja tu su ljubazne djevojke iz salona Moderna bella koji se nalazi u Zenici, u ulici Londža 90. Više radova možete pogledati i na njihovom Instagram profilu @moderna_bella i naravno zakazati svoj termin putem profila ili telefona 061 453 737.

Do slijedećeg posta,

puno poljubaca šaljem!

 

Hello my dearest once,

Today, I will write a little more about the eyelash extentions, because you were thrilled with this idea after I posted on my Instagram profile footage from the salon where I got them. First of all I have to mention I have a long experience of wearing these eyelashes, so I hope this post will help you to eliminate dilemmas or fears. I wore classic eyelashes for about a year and a half in continuity, so I paused for about a year. Now I've wanted them again, and I also wanted to ease my morning storage, as I am currently getting up at 5 am in the morning to drive to Sarajevo, and I do not have too much time and make-up in the morning, and I like to look neat.

This time I did Mega Russian Volume, and I did not regret it. I had experience with classic eyelashes and I was somehow afraid that the Russian Mega Volume would be too much in my eyes, but it's not really like that, as you can see in the pictures. Since you asked me about the differences between these types of eyelashes, I wrote to you more about all three types of supplements. (Read below)

The procedure of doing it is painless, it takes 1.5-2 hours, because the lashes are done one by one, the corrections are done every three weeks, and they last a little shorter, since only then the lashes that we have lost in the meantime are lost. The extentions are positioning on the new lashes that have grown in the meantime

Decay of the eyelashes is a natural process; we lose two, three, and even five eyelashes per day, along with extensions. Eyelashes grow and renew, so when you properly upgrade them, there is no risk of permanent damage of eyelashes. However, it would be naive to think that there are absolutely no damages because everything that chemistry affects our body, and therefore everyone is advised to make pauses after two or three corrections to restore eyelashes. Twice a year we have a brand new set of eyelashes. The used adhesives are dermatological tested, but not with standing to this, prior to the upgrading, you will give your consent and you will be informed of the possible risks of allergic reactions, which occur extremely rarely in 3% of cases. In that case, it is necessary to remove the eyelashes; because of course our eyes are more important than eyelashes.

When wearing eyelashes, it is important that you do not place mascara (which is not really necessary) or a eyeliner, as their removal will damage the lashes or lead to bacterial retention and eye damage due to the inability to remove the makeup properly. You can use shadows, but it's important to remove makeup with gentle and non oil based makeup removers that do not dissolve the adhesive to help your lashes upgrade.

CLASSIC SILK EYELASH OR MASARA LOOK

Eyelash application 1: 1 thickness 0.15 mm. Classic lashes or mask look require good natural hair, because the thickness of silk lashes is equal to the thickness of natural hair with a layer of mascara. Eyelashes do not create disturbances in the eyes, they give the eye a natural, slightly masked appearance, but unlike mascara that has blind lashes, these lashes are beautiful and flushed. The length and shape of the eyelashes is adjusted according to the wishes of the client with the suggestions of beauticians who will suggest what is best for you according to the eye and face format. The densities of these lashes and the final result depend on the density of natural lashes. Mascara look lashes emphasize the length of natural lashes, but do not change the density. They are suitable for young girls and employed women who want to maintain a natural and neat look.

Eyelash exentions 50KM

Correction after 3 weeks 20KM

Correction 3 + 1 week 30KM

 

RUSSIAN VOLUME OR LIGHT RUSSIAN VOLUME

Eyelash application 2: 1 3: 1 4: 1 5: 1 thickness 0.07 mm. Silk hair for Russian volume is three times thinner than for classic silk eyelashes, so it is possible to apply more lashes to one natural eyelash, without being heavy and not hindering the natural growth of eyelashes. In the application of the eyelash, the beautician extracts each natural eyelash separately and applies two and more silk eyelashes with a special technique, so that they merge into one point with a natural eyelash, while the point of joining is not noticeable, and they act as a supply of natural eyelashes without excessive trace of glue. The length and shape of the eyelid is adjusted according to the shape of the client's eye and face, according to the client's wishes and with the suggestions of beauticians. These eyelashes are recommended for women who have weak and thin natural lashes, which cannot wear classic silk eyelashes due to weight. They give a completely natural look, and increase the density of eyelashes. They are airy and languid and do not create a sense of weight on the eyes, as is the case with the application of one-off eyelashes in a piece.

Eyelash extentions 60KM

Correction after 3 weeks 30KM

Correction 3 + 1 week 40KM

 

RUSSIAN MEGA VOLUME OR RUSSIAN MEGA VOLUME

Eyelash application from 7: 1 up to 16: 1 thickness 0.05mm. Silk hair for Russian mega volume is extremely thin, so it is possible to apply more hair to one natural. With this technique and the thinnest hairs you can get on density and volume. The stickers made with a special technique overlap each other, giving a black and thick look to your eyebrows. The length and shape of the eyelids are adjusted according to the wishes of the client, with the suggestions of beauticians who will propose what is best for you in the shape of your eye and face. These blisters are suitable for all women, regardless of age, due to the locus of hair that fits each natural surface. On extremely thin eyelashes, they will make a natural appearance, and on healthy natural lashes will make mega volume. In these eyelashes, the advantage is that when you do not get the impression of a banner and a hairdresser, you get a wide range of eye shades and cover up the entire surface of the eye and make it look like a light Russian volume.

Eyelash extentions  80KM

Correction after 3 weeks 40KM

Correction 3 + 1 week 50KM

Well, I hope that the post has been beneficial, I'm really thrilled with all these practical ideas that save time and help us look orderly, arranged, without too much effort. For all additional questions, there are nice girls from the Moderna Bella salon located in Zenica, in the street of Londza 90. You can find more works on their Instagram profile @moderna_bella and, of course, schedule your appointment via Instagram profile or phone number 061 453 737.

Until the next post,

Kisses!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *